Wypożyczalnia sprzętu fotograficznego

Ogólne warunki wypożyczenia

-Umowa

-Regulamin

Regulamin najmu sprzętu fotograficznego 

§ 1
Słownik pojęć

1. Wynajmujący – FOTOSTRADA, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fotostrada Sp. z o.o. ul. Fabryczna 57 05-077 Warszawa, wpisany do KRS 0000176456 , NIP: 9521932337, REGON: 015580336. Adres do doręczeń: ul. Osowska 45 lok. 1-3, 04-325 Warszawa.
2. Serwis – portal internetowy należący do Wynajmującego, dostępny pod domeną fotostrada.pl, za pośrednictwem którego Wynajmujący prezentuje Przedmiot Najmu w zakładce wypożyczalnia i umożliwia dokonanie Rezerwacji bądź zamówienia.
3. Klient, Najemca – każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) dokonujący Rezerwacji bądź zamówienia, a następnie zawierający z Wynajmującym Umowę najmu.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Wynajmującym czynności prawnej (Najem) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Umowa najmu – umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, określająca wszystkie istotne warunki najmu, w szczególności okres najmu, wysokość kaucji i czynszu należnego z tego tytułu Wynajmującemu.
6. Rezerwacja – dwustronne zobowiązanie Wynajmującego i Najemcy, na podstawie którego Wynajmujący zobowiązuje się przechować w określonym terminie wskazany przez Najemcę Przedmiot Najmu, o ile jest on dostępny, a Najemca zobowiązuje się – najpóźniej w dniu, w którym ma się rozpocząć bieg terminu najmu – do zawarcia z Wynajmującym Umowy najmu tego Przedmiotu Najmu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy najmu na odległość za pośrednictwem Serwisu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Przedmiotu Najmu oraz okres najmu.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.
9. Przedmiot Najmu – rzecz ruchoma, dostępna w Serwisie, stanowiąca przedmiot Umowy najmu, w szczególności sprzęt fotograficzny.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy najmu Przedmiotów Najmu znajdujących się w Serwisie.
2. Do zawarcia Umowy najmu i korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
4. Wynajmujący może porozumiewać się z Klientem, a Klient z Wynajmującym poprzez pocztę e-mail wypozyczalnia@fotostrada.pl, telefonicznie pod numer 22 2133907, 601428515 , 601710571 oraz pisemnie listem na adres doręczeń (ul.Osowska 45 lok 1-3 04-325 Warszawa). Przedmiotem Najmu mogą być rzeczy ruchome prezentowane w Serwisie w zakładce „Wypożyczalnia” w chwili składania Rezerwacji bądź zamówienia
5. Informacja o Przedmiocie Najmu zawarta w Serwisie nie stanowi oferty zawarcia Umowy najmu, a jedynie zaproszenie do składania przez Klientów Rezerwacji , badź Zamówienia.
6. Wszystkie Przedmioty Najmu prezentowane w Serwisie są wolne od wad.
7. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
8. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Przedmiocie Najmu).

§ 3
Rezerwacja Przedmiotu Najmu i zawarcie Umowy najmu

1. Składanie i przyjmowanie Rezerwacji oraz procedura zawierania Umowy najmu są dokonywane w oparciu o Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Wynajmujący umożliwia Klientom składanie Rezerwacji na najem Przedmiotu Najmu w następujący sposób:
1) Za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie na stronie www.wypozyczalnia.fotostrada.pl oraz telefonicznie pod numerem (22) 2133907, 601428515,601710571
2) za pośrednictwem poczty e-mail: wypozyczlania@fotostrada.pl
3. Wynajmujący wskazuje, aby składając Rezerwację Klient określił co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, Przedmiot Najmu oraz termin najmu (dzień rozpoczęcia najmu oraz dzień zakończenia najmu).
4. Po złożeniu Rezerwacji na najem Przedmiotu Najmu, Klient otrzymuje od Wynajmującego niezwłocznie (w ciągu 2 dni roboczych) e-mail zawierający informację o przyjęciu Rezerwacji – o ile Przedmiot Najmu wskazany przez Klienta będzie dostępny w terminie najmu.
5. Informacja o przyjęciu Rezerwacji zawiera potwierdzenie dostępności Przedmiotu Najmu w określonym przez Klienta terminie oraz wysokość kaucji i czynszu przysługującego Wynajmującemu, i stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy najmu.
6. Umowa najmu zawierana jest osobiście przez Klienta w siedzibie Wynajmującego – Al. Jerozolimskie 179 lok 30 (poziom + 1 ) Warszawa lub ul Osowska 45 lok 1-3 Warszawa.
7. Klient zobowiązany jest do zawarcia Umowy najmu w formie pisemnej i odbioru Przedmiotu Najmu najpóźniej w dniu rozpoczęcia Umowy najmu. Wydanie Przedmiotu Najmu następuje w godzinach pracy Wynajmującego, określonych na stronie www.wypozyczalnia.fotostrada.pl
8. Zawierając Umowę najmu Klient winien posiadać przy sobie ważny dowód osobisty, oraz inny dokument stwierdzający jego tożsamość, który okaże pracownikowi Wynajmującego celem weryfikacji danych osobowych.
9. Jeżeli najpóźniej w dniu, w którym ma się rozpocząć bieg terminu najmu, nie dojdzie do zawarcia Umowy najmu, Wynajmujący anuluje Rezerwację.
10. Rezerwacja nie rodzi żadnych skutków finansowych zarówno dla Wynajmującego, jak i Klienta.
11. W trakcie trwania umowy najmu Klient ma możliwość przedłużyć czas najmu – w tym celu powinien skontaktować się z Wynajmującym mailowo lub telefonicznie. Warunkiem przedłużenia umowy najmu jest uzyskanie zgody Wynajmującego w mailu (odbywa się to na takich samych zasadach jak informacja o przyjęciu Rezerwacji). Po uzyskaniu od Wynajmującego informacji o przyjęciu przedłużenia, umowa najmu zawiera się na nowy okres, ustalony między stronami – pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty czynszu najmu za przedłużony okres. Klient nie ma obowiązku osobiście stawiać się u Wynajmującego i podpisywać nowej umowy najmu.

§ 4
Zamówienie Przedmiotu Najmu i zawarcie Umowy najmu na odległość

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Serwisu – celem zawarcia Umowy najmu na odległość – można składać przez całą dobę.
2. Wynajmujący umożliwia Klientom składanie Zamówień na najem Przedmiotu Najmu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: wypozyczlnia@fotostrada.pl ,
3. Wynajmujący wskazuje, aby składając Zamówienie Klient określił co najmniej imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, Przedmiot Najmu oraz termin najmu (dzień rozpoczęcia najmu oraz dzień zakończenia najmu).
4. Po złożeniu Zamówienia na najem, Klient otrzymuje od Wynajmującego niezwłocznie (w ciągu 2 dni roboczych) e-mail wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Umowy najmu, potwierdzający złożenie Zamówienia i stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy najmu – o ile Przedmiot Najmu wskazany przez Klienta będzie dostępny w terminie najmu.
5. Informacja o przyjęciu Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4, zawiera potwierdzenie dostępności Przedmiotu Najmu w określonym przez Klienta terminie, wysokość kaucji i czynszu przysługującego Wynajmującemu oraz określa koszty dostawy.
6. Do zawarcia Umowy najmu dochodzi z chwilą otrzymania przez Wynajmującego oświadczenia Klienta (drogą elektroniczną) o przyjęciu zaproszenia do zawarcia umowy.
7. Wydanie Przedmiotu Najmu następuje po otrzymaniu przez Wynajmującego od Klienta zapłaty czynszu Najmu oraz kaucji, których wysokość określona jest w wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 4 oraz umowie. Przedmiot Najmu doręczany jest Klientowi najpóźniej w dniu, w którym ma się rozpocząć bieg terminu najmu.
8. Wynajmujący realizuje dostawę Przedmiotu Najmu poprzez firmę kurierską. Dostawa jest możliwa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać. W przypadku uszkodzenia przesyłki Wynajmujący zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Wynajmującego. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi
dochodzenie ewentualnych roszczeń od Wynajmującego oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Ogólne warunki Umowy najmu

1. Umowa najmu zawierana jest najpóźniej w dniu, w którym ma się rozpocząć bieg terminu najmu.
2. Najkrótszy możliwy termin najmu to jeden dzień roboczy.
3. Wydanie Przedmiotu Najmu następuje pod warunkiem otrzymania przez Wynajmującego od Klienta kaucji, kosztów dostawy i czynszu najmu, których wysokość określona jest w wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. 4. Wysokość kaucji i czynszu określona jest każdorazowo w Umowie najmu, przy czym wysokość kaucji nie może być wyższa niż wartość rynkowa Przedmiotu Najmu.
4. Wynajmujący wydaje Klientowi Przedmiot Najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku.
5. Odbierając Przedmiot Najmu Klient ma możliwość dokonania oględzin pod względem ewentualnych wad. W przypadku ich stwierdzenia może odmówić zawarcia Umowy najmu.
6. Z chwilą wydania Klientowi Przedmiotu najmu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu najmu.
7. O ewentualnym uszkodzeniu Przedmiotu Najmu, kradzieży bądź jego awarii w trakcie trwania najmu Klient niezwłocznie, maksymalnie w terminie 24 godzin od zaistnienia ww. okoliczności, informuje Wynajmującego drogą mailową. Wynajmujący zaleca, aby informacja ta zawierała nr zamówienia, identyfikację Przedmiotu Najmu, opis uszkodzenia, awarii bądź okoliczności kradzieży.
8. Jeżeli Przedmiot Najmu uległ zniszczeniu z powodu okoliczności, za które Wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, Wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.
9. Klient zobowiązany jest do utrzymywania Przedmiotu Najmu przez cały czas trwania najmu w stanie niepogorszonym, zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym. Wynajmujący zaleca Klientowi, aby stosował się do instrukcji obsługi Przedmiotu Najmu, o ile została dołączona oraz aby samodzielnie nie ingerował w Przedmiot Najmu poprzez demontaż, naruszenie zabezpieczeń bądź ingerencję w oprogramowanie.
10. Jeżeli Klient używa Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z Umową najmu lub z przeznaczeniem Przedmiotu Najmu i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy Przedmiot Najmu zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
11. W przypadku utraty Przedmiotu Najmu przez Klienta z jego winy w okresie trwania najmu Wynajmujący zatrzyma kaucję w całości. W przypadku gdy kwota kaucji jest niższa od wartości utraconego Przedmiotu Najmu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczenia na drodze sądowej celem naprawienia szkody.
12. Na żądanie Wynajmującego, w okresie trwania najmu, Klient udostępnia Wynajmującego Przedmiot Najmu celem sprawdzenia jego stanu technicznego. Jeżeli po dokonaniu oględzin Wynajmujący stwierdzi, że Klient użytkuje Przedmiot Najmu niezgodnie z postanowieniami Umowy najmu bądź ogólnie obowiązujących przepisów prawa, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym i ewentualnie żądać od Klienta naprawienia szkody.
13. Klient zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu w terminie i miejscu określonym w Umowie najmu.
14. W przypadku opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu, Wynajmujący będzie naliczał Klientowi czynsz najmu za każdy dzień opóźnienia oraz dodatkową opłatę w wysokości 10% czynszu określonego w Umowie najmu za każdy dzień opóźnienia.
15. W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie gorszym niż w chwili wydania go Klientowi bądź niekompletnym, Wynajmujący potrąci z kaucji taką sumę, która jest konieczna do przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu przydatnego do użytku. W przypadku gdy koszty przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu przydatnego do użytku przewyższą kwotę kaucji Klient pokryje wynikającą z tego różnicę.
16. Zwrot kaucji wpłaconej przez Klienta na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy najmu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zwrotu Przedmiotu Najmu przez Klienta. Zwrot kaucji dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty przy wpłaceniu kaucji, chyba, że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
17. Na okoliczność określenia stanu Przedmiotu Najmu w chwili jego zwrotu przez Klienta, Wynajmujący i Klient sporządzają protokół odbioru.

§ 6

Rękojmia

1. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wady fizyczne lub prawne najętego Przedmiotu Najmu (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisie art. 664 KC.
2. Z tytułu rękojmi Najemcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres do doręczeń Wynajmującego lub za pośrednictwem maila: wypozyczalnia@fotostrada.pl ,
4. Jeżeli Przedmiot Najmu ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, Najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.
5. Jeżeli w chwili wydania Najemcy Przedmiot Najmu miał wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie Przedmiotu Najmu, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Najemca może wypowiedzieć Najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
6. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad Przedmiotu Najmu, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia Najmu nie przysługuje Najemcy, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

§ 7
Odstąpienie od umowy – Rezerwacja Przedmiotu Najmu i zawarcie Umowy najmu w lokalu przedsiębiorstwa

1. Z uwagi na fakt, że do zawarcia Umowy najmu – na skutek Rezerwacji – dochodzi w lokalu przedsiębiorstwa, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) i żądanie zwrotu pieniędzy.
2. Klient nieposiadający statusu Konsumenta także nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8
Odstąpienie od umowy – Zamówienie Przedmiotu Najmu i zawarcie Umowy najmu na odległość

1. Konsument może odstąpić od Umowy najmu zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Przedmiotu Najmu (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstępując od Umowy najmu zawartej na odległość Klient będący Konsumentem może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Fotostrada Sp. z o.o.  ul. Osowska 45 lok 1-3 , 04-325 Warszawa ( adres doręczeń ) mail: wypozyczalnia@fotostrada.pl ,
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
……………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu Najmu niezwłocznie.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu Najmu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu Najmu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wynajmujący zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Przedmiotu Najmu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wynajmującego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wynajmujący został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
7. Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Przedmiotu Najmu lub do czasu dostarczenia Wynajmującemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu Najmu – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Przedmiot Najmu do Wynajmującego, tj. Konsument odsyła Przedmiot Najmu do Wynajmującego na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
9. Jeżeli Wynajmujący wykonał w pełni usługę najmu, za wyraźną zgodą Konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy najmu dotyczącej Zamówienia już zrealizowanego nie przysługuje.
10. W przypadku gdy Konsument wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia wynikającego z Umowy najmu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa wyżej, wykonując prawo odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę należną Wynajmującemu oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.
11. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9
Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Klient wypełniając formularz składania Rezerwacji bądź podając dane telefonicznie lub mailowo, oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Podając dane w sposób określony w § 9 ust. 1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Rezerwacji, a następnie zawarcia Umowy najmu z Wynajmującym, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie mu drogą mailową informacji w celach marketingowych i handlowych od Wynajmującego i osób trzecich.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Wynajmującego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Rezerwacji i zawarciu Umowy najmu. Podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Wynajmujący zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Rezerwacji Klienta i zawarcie Umowy najmu.
6. Na stronie Serwisu wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, także przez inne portale, w tym portale społecznościowe, np. Facebook). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Serwisu www.wypozyczalnia.fotostrada.pl i obowiązuje w niniejszej wersji
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 10 ust. 3 Regulaminu,
2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
3) dołączanie do przesyłek dowodu najmu.
4) wręczenie osobiste

Nasi partnerzy